Via deze link kun je de algemene verkoopvoorwaarden van AutoFotostudio.com in PDF downloaden. 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Pliers Peak Engineering BV handelend onder AutoFotostudio.com

 

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Pliers Peak Engineering BV, handelend onder de handelsnaam AutoFotostudio.com, hierna te noemen Pliers Peak Engineering BV, aan zakelijke klanten.

Artikel 1             Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt voor de volgende termen de navolgende betekenis gebruikt: Algemene Voorwaarden: deze door de Pliers Peak Engineering BV gehanteerde en tussen partijen van toepassing zijnde algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden, zoals tevens terug te vinden op de website van de Pliers Peak Engineering BV. Pliers Peak Engineering BV: Pliers Peak Engineering BV, gevestigd te (7903 AN) Hoogeveen aan de Edisonstraat 16, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer.

Opdrachtgever: degene handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die zaken van Pliers Peak Engineering BV koopt en/of voor wie Pliers Peak Engineering BV zaken installeert en/of reparaties of onderhoud aan zaken verricht.

Artikel 2             Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen of overige diensten waarbij Pliers Peak Engineering BV partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere leveringen en overeenkomsten tussen Partijen.
  3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen. Onder schriftelijk wordt verstaan per brief of per e-mail (elektronisch).
  4. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5. Pliers Peak Engineering BV is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Pliers Peak Engineering BV heeft het recht een wijziging van de Algemene Voorwaarden elektronisch aan de Opdrachtgever toe te sturen of deze daar elektronisch van in kennis te stellen met verwijzing naar de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

Artikel 3             Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door Pliers Peak Engineering BV gepubliceerde prijzen of afgegeven aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De Pliers Peak Engineering BV is niet verplicht tot levering c.q. acceptatie van de order.
  2. De prijzen die door Pliers Peak Engineering BV worden gepubliceerd of onderdeel zijn van gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten zijn in Euro’s, af magazijn, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers-, verpakkingskosten en montagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. Pliers Peak Engineering BV kan niet aan gepubliceerde prijzen of een gedane aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijk vergissing of beschrijving omvat.
  4. Prijzen, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4             Overeenkomst

 1. Orders/opdrachten zijn slechts bindend voor Pliers Peak Engineering BV, indien schriftelijk door haar bevestigd. Een (mondelinge) afspraak en/of toezegging door (het personeel van) Pliers Peak Engineering BV, haar vertegenwoordigers of een tussenpersoon bindt haar niet.
  2. Pliers Peak Engineering BV is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te (laten) controleren en van de Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen of de zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
  3. Door of namens Pliers Peak Engineering BV verstrekte gegevens over eigenschappen, maten, gewichten en toepassingen alsmede verstrekte tekeningen, afbeeldingen etc. zijn slechts ter illustratie en niet bindend.
  4. Pliers Peak Engineering BV heeft het recht om bij uitvoering van (delen van de) overeenkomst derden te betrekken, waarvoor de Opdrachtgever door aanvaarding automatisch toestemming verleent.
  5. Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever heeft geen juridisch effect anders dan indien schriftelijk door Pliers Peak Engineering BV bevestigd.

Artikel 5             Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Slechts de prijs als opgegeven in de overeenkomst geldt. Indien geen uitdrukkelijke prijzen zijn overeengekomen dan gelden door de Pliers Peak Engineering BV gehanteerde standaardprijzen.
  2. Indien Pliers Peak Engineering BV met Opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Pliers Peak Engineering BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Pliers Peak Engineering BV mag onder meer prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal.

Artikel 6             Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling bij bestelling plaats te vinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien voor betaling door Opdrachtgever een machtiging is afgegeven dan staat Opdrachtgever ervoor in dat de betaling op basis daarvan op enig moment automatisch kan plaatsvinden. In alle andere gevallen geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. De betaling komt tot stand op het moment waarop de bank-of girorekening van Pliers Peak Engineering BV wordt gecrediteerd.
  2. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting van enige aan Pliers Peak Engineering BV verschuldigde bedragen.
  3. Indien Opdrachtgever in gebreke is met betaling binnen de door Pliers Peak Engineering BV gestelde betalingstermijn dan wel een betaling onder een gegeven machtiging door haar bank wordt geweigerd, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de geldende wettelijke (handels)rente zoals vermeld in art. 6:119a Boek 6 BW + 2% verschuldigd vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening.
  4. Bij niet-tijdige betaling zoals bedoeld in lid 3, of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen, is Opdrachtgever voorts de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, zijnde 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 300,00.

 

Artikel 7             Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van Pliers Peak Engineering BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Pliers Peak Engineering BV deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Als Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Pliers Peak Engineering BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever, onverminderd het recht van Pliers Peak Engineering BV tot behoud van het recht op (aanvullende) schadevergoeding.
  3. Indien de zaken worden bezorgd is Pliers Peak Engineering BV gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen in dat geval afzonderlijk worden gefactureerd.
  4. De leveringstermijn gaat in zodra en nadat Pliers Peak Engineering BV de opdracht heeft aanvaard. Indien Pliers Peak Engineering BV gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Pliers Peak Engineering BV ter beschikking heeft gesteld.
  5. Indien Pliers Peak Engineering BV een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Pliers Peak Engineering BV schriftelijk in gebreke te stellen en Pliers Peak Engineering BV een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
  6. Pliers Peak Engineering BV is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Pliers Peak Engineering BV is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Pliers Peak Engineering BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de afronding van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  8. Zodra Pliers Peak Engineering BV kennis draagt van feiten en/of omstandigheden aan haar de zijde die realisering van de levering op of binnen de opgegeven termijn onmogelijk maken zal Pliers Peak Engineering BV Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe termijn.
  9. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe termijn door Pliers Peak Engineering BV opgegeven termijn aanhoudt, heeft Opdrachtgever het recht om Pliers Peak Engineering BV in gebreke te stellen en een fatale termijn te stellen, na verloop van welke termijn, indien de niet-nakoming aanhoudt, Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat Pliers Peak Engineering BV tot enigerlei schadevergoeding zou zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Pliers Peak Engineering BV.

Artikel 8             Onderzoek en reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kleuren en maten, leveren geen grond voor reclame op.
  2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Pliers Peak Engineering BV te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen onmiddellijk na ontdekking maar uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Pliers Peak Engineering BV in relatie daartoe vervalt.
  3. Bij gebreke van tijdig klagen, als bedoeld in lid 2, wordt het geleverde geacht door Opdrachtgever in goede en schone staat te zijn ontvangen en zullen alle na beëindiging van de overeenkomst geconstateerde gebreken en beschadigingen geacht worden door Opdrachtgever veroorzaakt te zijn en zullen reparatiekosten en overige kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9             Garanties en aansprakelijkheid

 1. De afgeleverde zaak voldoet aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen heeft Opdrachtgever recht op één jaar garantie op de geleverde zaak. Deze garantietermijn vangt aan op de dag van gehele oplevering. Bij deelleveringen gaat deze garantietermijn in op de dag van gedeeltelijke oplevering.
  2. De in lid 1 genoemde garantie vervalt indien onder meer sprake is één of meerdere van de volgende gronden:
 2. onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik en/of behandeling van de zaak, waaronder mede word verstaan gebruik en/of behandeling van de zaak in strijd met de Gebruiks- en garantievoorwaarden

;
b. onoordeelkundige montage- en/of installatiewerkzaamheden;
c. het geleverde is opgeslagen, vervoerd, verwerkt of anderszins (door derden) behandeld in strijd met voornoemde voorschriften;
d. derden die handelend in opdracht van de opdrachtgever onoordeelkundige werkzaamheden hebben verricht en waarvoor de opdrachtgever op grond van de wet aansprakelijk is;
e. de uitvoering van werkzaamheden gedaan wordt door derden die niet handelen in opdracht van de opdrachtnemer; Deze opsomming is niet limitatief.

 1. Retourzendingen zonder voorafgaande goedkeuring van Pliers Peak Engineering BV, worden geweigerd. Ingeval Pliers Peak Engineering BV toestemming heeft verleend, dient de retourzending franco te geschieden. Niet-franco zendingen worden geweigerd. Zaken die door Pliers Peak Engineering BV op verzoek van Opdrachtgever zijn gecontroleerd en door Pliers Peak Engineering BV in orde zijn bevonden, worden belast met de door Pliers Peak Engineering BV werkelijk gemaakte kosten van controle en vervoer met een minimum van 10% van het oorspronkelijke netto factuurbedrag met betrekking tot de aan Pliers Peak Engineering BV geretourneerde zaken.
  4. Indien Pliers Peak Engineering BV aansprakelijk is voor het gebrek of de tekortkoming heeft erkend, heeft Pliers Peak Engineering BV het recht naar haar keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren. Kosten van montage en demontage komen voor rekening van Opdrachtgever.
  5. Indien Pliers Peak Engineering BV een garantie verschaft, geldt de garantie als enige algehele schadevergoeding. In alle andere gevallen zal de aansprakelijkheid van de Pliers Peak Engineering BV te allen tijde beperkt zijn tot de door Opdrachtgever als gevolg daarvan geleden directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. zaakschade als gevolg van aan Pliers Peak Engineering BV toerekenbare tekortkomingen aan of in de door haar verkochte en geleverde zaken, waaronder begrepen tekortkomingen in de kwaliteit van de geleverde zaken;
  b. redelijke kosten die de Opdrachtgever dient te maken om de prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Opdrachtgever wordt ontbonden;
  c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Elke andere vordering tot schadevergoeding als bedoeld onder lid 5 is uitgesloten, tenzij de schade het geval is van opzet of bewuste roekeloosheid van Pliers Peak Engineering BV. Opdrachtgever vrijwaart Pliers Peak Engineering BV en haar werknemers aldus expliciet tegen iedere claim van derden.
  7. De aansprakelijkheid van Pliers Peak Engineering BV voor directe schade zal echter altijd worden beperkt tot het in dat kader daadwerkelijk door de verzekeraar(s) van Pliers Peak Engineering BV aan haar uitbetaalde bedrag. Indien de verzekeraar, om wat voor reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Pliers Peak Engineering BV beperkt tot het betreffende factuurbedrag. 8. Worden bij de uitvoering van een overeenkomst door Pliers Peak Engineering BV ondergeschikten en/of derden ingeschakeld, dan kunnen deze ondergeschikten en/of derden jegens Opdrachtgever eveneens een beroep doen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf partij bij deze overeenkomst.
  9. Enige vordering van de Opdrachtgever jegens de Pliers Peak Engineering BV verjaart na verloop van 1 jaar na ontstaan daarvan.

 

Artikel 10          Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Pliers Peak Engineering BV geleverde zaken blijven eigendom van Pliers Peak Engineering BV totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Pliers Peak Engineering BV gesloten overeenkomsten is nagekomen. Deze zaken mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval tevens sprake is van verzuim van de Opdrachtgever ingevolge artikel 6 blijven de zaken in eigendom totdat alle (bijkomende) kosten zijn voldaan.
  2. Zolang het eigendom ingevolge lid 1 nog niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Pliers Peak Engineering BV mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Pliers Peak Engineering BV zo snel als redelijkerwijs mogelijk, daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Indien Pliers Peak Engineering BV voormelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu een onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Pliers Peak Engineering BV of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pliers Peak Engineering BV zich bevinden en die zaken te revindiceren. De kosten in verband met deze revindicatie zijn geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Na terugname zal de Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname alsmede door Pliers Peak Engineering BV geleden schade.

Artikel 11          Opschorten en ontbinden

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit deze of enig andere met Pliers Peak Engineering BV gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van een faillissement, surséance van betaling, liquidatie of overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Pliers Peak Engineering BV het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Pliers Peak Engineering BV tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, doch onverminderd de Pliers Peak Engineering BV toekomende rechten.
  2. Voorts is Pliers Peak Engineering BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pliers Peak Engineering BV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Pliers Peak Engineering BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  4. Pliers Peak Engineering BV behoudt steeds het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 12          Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 1. De Pliers Peak Engineering BV behoudt de volledige eigendom van alle informatie en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar gedane aanbiedingen en verstrekte materialen en geleverde zaken. Niets daaruit mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pliers Peak Engineering BV.
  2. Iedere Partij zal in het kader van de overeenkomst te allen tijde in lijn handelen met enige wettelijke verplichtingen in het kader van het verzamelen, delen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens.
  3. Indien er door de Opdrachtgever aan Pliers Peak Engineering BV persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld dan stemt zij in met de beoogde opslag en gebruik daarvan door Pliers Peak Engineering BV in overeenstemming met het gebruik van deze persoonsgegevens voor het leveren van de zaken en/of diensten onder de overeenkomst en/of het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden voor zover in dat kader benodigd.
  4. De Opdrachtgever staat er jegens Pliers Peak Engineering BV voor in dat zij alle benodigde uitdrukkelijke toestemmingen heeft verkregen van betrokken personen ten aanzien van enige in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Op verzoek van Opdrachtgever zal Pliers Peak Engineering BV de door haar verzochte persoonsgegevens verwijderen van haar servers of anderszins, tenzij op haar een wettelijke bewaarplicht rust. In dat geval zal Pliers Peak Engineering BV na de wettelijke bewaartermijn voor verwijdering zorgdragen.

Artikel 13          Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
  2. De rechter in de vestigingsplaats van Pliers Peak Engineering BV is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot, of verband houdende met, dan wel voortvloeiend uit de met Pliers Peak Engineering BV gesloten overeenkomsten, tenzij Pliers Peak Engineering BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.

Artikel 14          Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn digitaal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Pliers Peak Engineering BV. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Zet en drukfouten voorbehouden.